دستور LOFTMAG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTMAG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

بزرگی زاویه پیش نویس را از طریق آخرین بخش متقاطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

کنترل می کند که چگونه به سرعت سطح خم به سمت مقطع بعدی شروع می شود.