لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOFTMAG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTMAG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

بزرگی زاویه پیش نویس را از طریق آخرین بخش متقاطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

کنترل می کند که چگونه به سرعت سطح خم به سمت مقطع بعدی شروع می شود.