لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOFTANG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTANG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه پیش نویس را از طریق آخرین بخش متقاطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 90

جهت 0 از خارج از منحنی روی صفحه منحنی اندازه گیری می شود. جهت مثبت به سمت مقطع قبلی اندازه گیری می شود. مقادیر معتبر از 0 تا کمتر از 360 است.