لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOFTANG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTANG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه پیش نویس را از طریق اولین مقطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: واقعی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 90

جهت 0 از خارج از منحنی روی صفحه منحنی اندازه گیری می شود. جهت مثبت به سمت مقطع بعدی اندازه گیری می شود. مقادیر معتبر از 0 تا کمتر از 360 است.