دستور LOFTANG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTANG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه پیش نویس را از طریق اولین مقطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: واقعی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 90

جهت 0 از خارج از منحنی روی صفحه منحنی اندازه گیری می شود. جهت مثبت به سمت مقطع بعدی اندازه گیری می شود. مقادیر معتبر از 0 تا کمتر از 360 است.