دستور LOCALROOTPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOCALROOTPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر کامل پوشه root را که در آن پرونده های قابل تنظیم محلی نصب شده است ، ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است

الگو و بافت پوشه ها در این مکان هستند، و شما می توانید هر فایل قابل تنظیم است که شما را به پرسه زدن در شبکه می خواهید اضافه کنید. ROAMABLEROOTPREFIX را برای مکان پرونده های قابل رویت مشاهده کنید.