لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOCALROOTPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOCALROOTPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر کامل پوشه root را که در آن پرونده های قابل تنظیم محلی نصب شده است ، ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است

الگو و بافت پوشه ها در این مکان هستند، و شما می توانید هر فایل قابل تنظیم است که شما را به پرسه زدن در شبکه می خواهید اضافه کنید. ROAMABLEROOTPREFIX را برای مکان پرونده های قابل رویت مشاهده کنید.