دستور LOCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

کدی را نشان می دهد که محل فعلی را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: با توجه به کشور / منطقه متفاوت است

این کد به عنوان یک مخفف سه حرفی که توسط عملکرد Windows GetLocaleInfo با استفاده از ثابت LOCALE_SABBREVLANGNAME برگردانده می شود ، ظاهر می شود.