لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

کدی را نشان می دهد که محل فعلی را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: با توجه به کشور / منطقه متفاوت است

این کد به عنوان یک مخفف سه حرفی که توسط عملکرد Windows GetLocaleInfo با استفاده از ثابت LOCALE_SABBREVLANGNAME برگردانده می شود ، ظاهر می شود.