لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIVESECTION در اتوکد

زندگی (فرمان)

بخش زنده را برای یک موضوع بخش انتخاب شده روشن می کند.

علامت

با روشن کردن ، مقطع اشیاء سه بعدی که توسط موضوع بخش مورد نظر هستند ، نمایش داده می شوند. بخش بندی مستقیم فقط با اشیاء ایجاد شده با SECTIONPLANE کار می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

شیء بخش را انتخاب کنید

بخش زنده را برای موضوع بخش مورد نظر خود روشن می کند.

LIVESECTION (Command)

Turns on live sectioning for a selected section object.

Find

When turned on, the cross sections of 3D objects interesected by the section object
are displayed. Live sectioning only works with objects that were created with SECTIONPLANE.

The following prompts are displayed.

Select section object

Turns on live sectioning for the section object you select.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.