لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LINESMOOTHING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LINESMOOTHING (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا ضد حساسیت بر روی اشیاء 2D در سبک های بصری 2d wireframe اعمال می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: بر
خاموش یا 0 ضد التیام خاموش است.
روشن یا 1 ضد التیام روشن است.