لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LINEFADINGLEVEL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LINEFADINGLEVEL (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگامی که شتاب سخت افزاری روشن است ، شدت اثر محو خط را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2
1 کم
2 متوسط
3 بالا
توجه: این متغیر سیستم فقط مربوط به دستگاههای مجازی DirectX 11 (یا بعد از آن) است.