دستور LINEFADING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LINEFADING (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که نمایشگرهای خط هنگام روشن شدن شتاب سخت افزار ضعیف شده است و شما از حد تراکم خط فراتر رفته اید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: بر

بزرگنمایی باعث افزایش استفاده از حافظه و کاهش عملکرد می شود. به عنوان مثال ، وقتی بیش از حد نمای را زوم می کنید ، خطوط ممکن است مبهم یا غیر مشخص باشند. برای عملکرد بهتر هنگام روشن شدن شتاب سخت افزاری ، خطوط را محو کنید که در زمان رسیدن به چگالی خط ، محو شوند.

خاموش یا 0 خطوط محو نمی شوند
روشن یا 1 خطوط محو می شوند