لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LINEFADING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LINEFADING (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که نمایشگرهای خط هنگام روشن شدن شتاب سخت افزار ضعیف شده است و شما از حد تراکم خط فراتر رفته اید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: بر

بزرگنمایی باعث افزایش استفاده از حافظه و کاهش عملکرد می شود. به عنوان مثال ، وقتی بیش از حد نمای را زوم می کنید ، خطوط ممکن است مبهم یا غیر مشخص باشند. برای عملکرد بهتر هنگام روشن شدن شتاب سخت افزاری ، خطوط را محو کنید که در زمان رسیدن به چگالی خط ، محو شوند.

خاموش یا 0 خطوط محو نمی شوند
روشن یا 1 خطوط محو می شوند