لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LINEARCONTRAST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LINEARCONTRAST (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ هنگام استفاده از روشنایی پیش فرض یا چراغ های عمومی ، میزان کنتراست منظره را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

با فعال کردن روشنایی استاندارد ، سطح کنتراست منظره را کنترل می کند (متغیر سیستم LIGHTINGUNITS روی 0 تنظیم شده است). تنظیمات معتبر عدد صحیح از -10 تا 10 هستند. سطح کنتراست در نورپردازی فتومتریک توسط LOGEXPCONTRAST قابل کنترل است.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.