لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LINEARBRIGHTNESS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LINEARBRIGHTNESS (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ میزان روشنایی منظره را هنگام استفاده از روشنایی پیش فرض یا چراغ های عمومی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

هنگامی که روشنایی استاندارد روشن است ، سطح روشنایی منظره را کنترل می کند (متغیر سیستم LIGHTINGUNITS روی 0 تنظیم شده است). تنظیمات معتبر صحیح از -10 تا 10 هستند. میزان روشنایی در نورپردازی فتومتری را می توان با متغیر سیستم LOGEXPBRIGHTNESS کنترل کرد.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.