لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIMMIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIMMIN (متغیر سیستم) در اتوکد

محدوده شبکه سمت چپ پایین را برای فضای فعلی ، که در مختصات جهانی بیان شده است ، ذخیره می کند.

نوع: نقطه 2D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000

هنگامی که فضای کاغذ فعال است و پس زمینه کاغذ یا منطقه قابل چاپ نمایش داده می شود ، LIMMIN فقط خواندنی است.