دستور LIMMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

۰ / ۰

دستور LIMMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

محدوده شبکه سمت راست بالا را برای فضای فعلی ، که در مختصات جهانی بیان شده است ، ذخیره می کند.

نوع: نقطه ۲D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱۲.۰۰۰۰،۹.۰۰۰۰ (امپریالیستی) یا ۴۲۰.۰۰۰۰،۲۹۷.۰۰۰۰ (متریک)

هنگامی که فضای کاغذ فعال است و پس زمینه کاغذ یا منطقه قابل چاپ نمایش داده می شود ، LIMMAX فقط خواندنی است.