لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIMMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIMMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

محدوده شبکه سمت راست بالا را برای فضای فعلی ، که در مختصات جهانی بیان شده است ، ذخیره می کند.

نوع: نقطه 2D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 12.0000،9.0000 (امپریالیستی) یا 420.0000،297.0000 (متریک)

هنگامی که فضای کاغذ فعال است و پس زمینه کاغذ یا منطقه قابل چاپ نمایش داده می شود ، LIMMAX فقط خواندنی است.