دستور LIMCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

۰ / ۰

دستور LIMCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا می توانید اشیاء خارج از محدوده شبکه ایجاد کنید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

اشیاء را می توان در خارج از محدوده شبکه ایجاد کرد

۱

اشیاء خارج از محدوده شبکه نمی توانند ایجاد شوند