لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIMCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIMCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا می توانید اشیاء خارج از محدوده شبکه ایجاد کنید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

اشیاء را می توان در خارج از محدوده شبکه ایجاد کرد

1

اشیاء خارج از محدوده شبکه نمی توانند ایجاد شوند