دستور LIGHTLISTSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIGHTLISTSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا پالت چراغهای مدل باز یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

بسته شد

1

باز کن