لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIGHTLISTSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIGHTLISTSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا پالت چراغهای مدل باز یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

بسته شد

1

باز کن