لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIGHTGLYPHDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIGHTGLYPHDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش گلیف های سبک را روشن و خاموش می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

یک گلیف سبک نمایش نمادین از چراغ های نقطه ای ، نورهای لامپ و چراغهای وب است.

هنگامی که این متغیر سیستم خاموش است ، گلیف هایی که نشان دهنده چراغ در نقاشی هستند نمایش داده نمی شوند.

0

خاموش

1

بر