لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIGHT در اتوکد

نور (فرمان)

نور ایجاد می کند. بسته به نوع نوری که مشخص کرده اید ، اعلان هایی که نمایش داده می شوند با دستورات POINTLIGHT ، SPOTLIGHT ، WEBLIGHT ، TARGETPOINT ، FREESPOT ، FREEWEB یا DISTANTLIGHT یکسان هستند.

LIGHT (Command)

Creates a light.

Depending on the type of light you specify, the prompts that are displayed are identical
to the prompts in the POINTLIGHT, SPOTLIGHT, WEBLIGHT, TARGETPOINT, FREESPOT, FREEWEB
or DISTANTLIGHT command.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.