دستور LENSLENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LENSLENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

طول لنز را به میلیمتر مورد استفاده در نمای چشم انداز ذخیره می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 50.0000