لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LENSLENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LENSLENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

طول لنز را به میلیمتر مورد استفاده در نمای چشم انداز ذخیره می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 50.0000