لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYOUTTAB (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYOUTTAB (متغیر سیستم) در اتوکد

نمای زبانه Model و Layout را تغییر می دهد.

 پیدا کردن

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

زبانه های مدل و طرح پنهان هستند.

1

زبانه های مدل و طرح نمایش داده می شوند.