لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYOUTCREATEVIEWPORT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYOUTCREATEVIEWPORT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا یک منظره به طور خودکار در هر طرح جدیدی که به یک نقاشی اضافه شده است ایجاد می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

طرح بندی های جدید ایجاد شده هیچ منظره ای را شامل نمی شوند

1

یک طرح منظر با هر طرح جدید ایجاد می شود