لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYERNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYERNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند هنگامی که لایه های جدید بدون آشتی یافت می شوند هشدار نمایش داده می شود.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

خاموش

1

طرح

2

باز کن
4 بارگیری / بارگیری مجدد / پیوست کردن برای xrefs
8 حالت لایه را بازیابی کنید
16 صرفه جویی
32 درج کنید
توجه: اگر متغیر سیستم LAYEREVALCTL روی 0 تنظیم شده باشد ، تنظیمات LAYEREVAL و LAYERNOTIFY نادیده گرفته می شوند.