لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYEREVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYEREVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که لیست لایه ها هنگام اضافه شدن به نقشه یا xrefs پیوست شده برای لایه های جدید ارزیابی می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

این تنظیمات با استفاده از یکی از مقادیر زیر در یک عدد صحیح ذخیره می شود:

0

خاموش

1

تشخیص می دهد که لایه های جدید xref چگونه در نقشه اضافه شده اند

2

تشخیص می دهد که لایه های جدید در نقاشی و xrefs چگونه اضافه شده اند

توجه: اگر متغیر سیستم LAYEREVALCTL روی 0 تنظیم شده باشد ، تنظیمات LAYEREVAL و LAYERNOTIFY نادیده گرفته می شوند.