لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYERDLGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYERDLGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل میراث یا مدیر فعلی Layer Properties را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 1

دستور LAYER می تواند از فرمان CLASSICLAYER یا LAYERPALETTE استفاده کند.

0

دستور LAYER از مدیر ویژگی های Layer Modal Modal میراث استفاده می کند. برای ادامه کار باید آن را کنار بگذارید.

1

دستور LAYER از مدیر فعلی ویژگی های لایه مدلess استفاده می کند. می تواند در هنگام کار باز باشد.