لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LATITUDE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LATITUDE (متغیر سیستم) در اتوکد

عرض جغرافیایی نشانگر جغرافیایی را مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 37.7950

هنگامی که هیچ موقعیت جغرافیایی به پرونده نقشه کش اختصاص داده نمی شود ، پیش فرض عرض جغرافیایی سان فرانسیسکو ، کالیفرنیا است. دامنه معتبر -90 تا +90 است. مقادیر مثبت ، عرض های شمالی را نشان می دهد.

این مقدار تحت تأثیر تنظیمات متغیر سیستم LUPREC است.

این مقدار تحت تأثیر متغیر سیستم GEOLATLONGFORMAT قرار نمی گیرد. همیشه در قالب درجه اعشاری است.