لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LASTPROMPT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LASTPROMPT (متغیر سیستم) در اتوکد

آخرین رشته تکرار شده به خط فرمان را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”

این رشته با آخرین خطی که در خط فرمان مشاهده می شود ، یکسان است و شامل هر ورودی کاربر است.