لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LASTPOINT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LASTPOINT (متغیر سیستم) در اتوکد

آخرین نقطه مشخص شده ، به عنوان مختصات UCS برای فضای فعلی را ذخیره می کند.

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000،0.0000

می توانید آخرین نکته را با وارد کردن نماد @ در یک نقطه فوری ، مرجع کنید. این معادل است با وارد کردن @ 0،0،0.