لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LASTANGLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LASTANGLE (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه مماس انتهایی آخرین قوس ، خط یا پلی لاین را نسبت به صفحه XY UCS فعلی وارد می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000