لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ISOLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ISOLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد خطوط کانتور نمایش داده شده بر روی سطوح منحنی مواد جامد سه بعدی را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 4

تنظیمات معتبر از 0 تا 2047 متغیر است.