لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ISAVEPERCENT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ISAVEPERCENT (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان فضای تلف شده قابل تحمل را در یک فایل نقاشی تعیین می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 50

مقدار ISAVEPERCENT یک عدد صحیح بین 0 تا 100 است. مقدار پیش فرض 50 بدان معنی است که تخمین فضای تلف شده در پرونده از 50 درصد از کل حجم پرونده فراتر نمی رود. فضای تلف شده توسط صرفه جویی های کامل دوره ای از بین می رود. وقتی تخمین بیش از 50 درصد باشد ، پس انداز بعدی صرفه جویی کامل خواهد بود. این تخمین فضای هدر رفته را 0 تنظیم می کند. اگر ISAVEPERCENT روی 0 تنظیم شود ، هر پس انداز یک ذخیره کامل است.