لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INTERSECTIONCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTERSECTIONCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی سبک بصری روی 2D Wireframe تنظیم شده است ، رنگ پلی اتیلن ها را در تقاطع سطوح 3D کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 257

مقدار 0 ByBlock را تعیین می کند ، مقدار 256 ByLayer را تعیین می کند ، و مقدار 257 ByEntity را تعیین می کند. مقادیر 1-255 رنگ یک شاخص رنگ اتوکد (ACI) را تعیین می کند. رنگ های واقعی و رنگ های کتاب رنگ نیز موجود است.

تنظیمات INTERSECTIONCOLOR فقط در صورت روشن بودن INTERSECTIONDISPLAY و در صورت استفاده از دستور HIDE قابل مشاهده است.