لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INTERFEREVPVS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTERFEREVPVS (متغیر سیستم) در اتوکد

در هنگام بررسی تداخل ، سبک بصری برای منظره را مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: Wireframe

INTERFEREVPVS فقط می تواند روی یک سبک بصری تنظیم شود که در طراحی ذخیره می شود.

سبک بصری مشخص شده برای INTERFEREVPVS با دستور PURGE قابل حذف نیست.