لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INTERFEREOBJVS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTERFEREOBJVS (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک بصری را برای اشیاء تداخل تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: واقع بین

INTERFEREOBJVS را می توان فقط به یک سبک بصری تنظیم کرد که در طراحی ذخیره می شود.

سبک بصری مشخص شده برای INTERFEREOBJVS با دستور PURGE قابل حذف نیست.