لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INTERFERECOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTERFERECOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ را برای اشیاء تداخل تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

مقادیر معتبر شامل BYLAYER ، BYBLOCK ، نام رنگ و اعداد صحیح از 0 تا 255 است.

مقادیر معتبر برای True Colors رشته ای از اعداد صحیح است که هر یک از 0 تا 255 با کاما از هم جدا می شوند و مقدم بر RGB هستند. تنظیمات True Color به شرح زیر وارد می شود:

RGB: 000،000،000

اگر کتاب رنگی نصب کرده اید ، می توانید هر رنگی را که در کتاب تعریف شده است ، مشخص کنید.