لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INTELLIGENTUPDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTELLIGENTUPDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نرخ تجدید گرافیک را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 20

مقدار پیش فرض 20 فریم در ثانیه است. اگر با مشکلات مربوط به تولید یا زمان بندی گرافیک روبرو هستید ، با تنظیم آن روی 0 متغیر را خاموش کنید. INTELLIGENTUPDATE با سرکوب بروزرسانی گرافیک تا زمان انقضا تایمر کار می کند. به روزرسانی های بعدی تایمر را تنظیم مجدد کنید.

بهبود عملکرد به طور قابل توجهی به روزرسانی های اسکریپت ها و گرافیک های AutoLISP را تحت تأثیر قرار می دهد. افرادی که از دستورات منظم اتوکد استفاده می کنند ، تفاوت قابل توجهی در عملکرد مشاهده نمی کنند.