لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INSUNITSDEFSOURCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INSUNITSDEFSOURCE (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی واحد INSUNITS روی 0 تنظیم شده است ، مقدار واحد های منبع را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

دامنه معتبر 0 تا 20 است.

0

نامشخص (بدون واحد)

1

اینچ

2

پا

3

مایل

4

میلی متر

5

سانتیمتر

6

متر

7

کیلومتر

8

میکروینچ

9

شیرها

10

حیاط

11

آنگستروم

12

نانومتر

13

میکرون

14

دسی متر

15

Dekameters

16

هکتومتر

17

معیارها

18

واحدهای نجومی

19

سالهای نور

20

پارسكس