لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INSUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INSUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار مقادیر نقاشی را برای مقیاس بندی خودکار بلوک ها ، تصاویر یا xref ها در هنگام قرار دادن یا متصل شدن به یک نقشه مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1 (امپریالیستی) یا 4 (متریک)
توجه: تنظیمات INSUNITS هنگام وارد کردن بلوک های حاشیه نویسی در یک نقاشی نادیده گرفته می شود.

0

نامشخص (بدون واحد)

1

اینچ

2

پا

3

مایل

4

میلی متر

5

سانتیمتر

6

متر

7

کیلومتر

8

میکروینچ

9

شیرها

10

حیاط

11

آنگستروم

12

نانومتر

13

میکرون

14

دسی متر

15

Dekameters

16

هکتومتر

17

معیارها

18

واحدهای نجومی

19

سالهای نور

20

پارسكس