لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INSNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INSNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام بلوک پیش فرض را برای فرمان INSERT تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”

این نام باید مطابق با قراردادهای نامگذاری نماد باشد. اگر پیش فرض تنظیم نشده باشد “” برمی گردد. برای تنظیم پیش فرض ، یک دوره (.) را وارد کنید.