لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INSBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INSBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

نقطه پایه درج تعیین شده توسط BASE را ذخیره می کند ، که به عنوان یک مختصات UCS برای فضای فعلی بیان می شود.

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000،0.0000