لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INPUTSEARCHDELAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INPUTSEARCHDELAY (متغیر سیستم) در اتوکد

قبل از نمایش لیست پیشنهادات خط فرمان ، تعداد میلی ثانیه ها را به تأخیر می اندازد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 300

مقداری از 100 تا 10000 میلی ثانیه را وارد کنید.