لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INPUTHISTORYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INPUTHISTORYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

محتوا و مکان تاریخچه ورودی کاربر را کنترل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 15

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

هیچ تاریخی از ورودی اخیر نمایش داده نمی شود.

1

تاریخچه ورودی اخیر در خط فرمان یا با یک راهنمای سریع ابزار پویا نمایش داده می شود. با کلیدهای Up Arrow و Down Arrow به سریع یا در ورودی سریع دسترسی پیدا کنید.

2

تاریخچه ورودی اخیر برای دستور فعلی در فهرست میانبر در زیر ورودی اخیر نمایش داده می شود.

4

تاریخچه ورودی اخیر برای کلیه دستورات در جلسه فعلی در منوی میانبر تحت ورودی اخیر نمایش داده می شود.

8

نشانگرهای ورودی اخیر مکانهای نقاط نمایش داده می شوند. برای مشخص کردن موقعیت مکانی از کلیدهای جهت دار در قسمت Command استفاده کنید.