لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INETLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INETLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

مکان اینترنت مورد استفاده توسط دستور BROWSER و کادر گفتگوی وب را ذخیره می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: http://www.autodesk.com (اتوکد) ، http://www.autodesk.com/acltuser (اتوکد LT)