لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INDEXCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INDEXCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا فهرست های لایه ای و مکانی در طراحی فایل ها ذخیره شده اند را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

برای به دست آوردن حداکثر مزیت بارگیری تقاضا ، توصیه می شود هر نقشه را که به عنوان xrefs با لایه ها و شاخص های مکانی استفاده می شود ، ذخیره کنید.

0

هیچ فهرست ایجاد نمی شود

1

فهرست لایه ایجاد می شود

2

شاخص فضایی ایجاد می شود

3

نمایه های لایه ای و مکانی ایجاد می شوند