دستور IMAGEHLT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور IMAGEHLT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا کل تصویر شطرنجی یا فقط قاب تصویر شطرنجی برجسته است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

فقط قاب عکس تصویر را برجسته می کند

1

کل تصویر شطرنجی را برجسته می کند