لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور IMAGEHLT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور IMAGEHLT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا کل تصویر شطرنجی یا فقط قاب تصویر شطرنجی برجسته است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

فقط قاب عکس تصویر را برجسته می کند

1

کل تصویر شطرنجی را برجسته می کند