لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور IMAGEFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور IMAGEFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که قابها و تصویرهای تصویر و نقشه نمایش داده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

متغیر سیستم FRAME تنظیمات IMAGEFRAME را نادیده می گیرد. بعد از متغیر سیستم FRAME از متغیر سیستم IMAGEFRAME استفاده کنید تا تنظیمات قاب تصویر را مجددا تنظیم کنید.

0

قاب تصویر نمایشگر یا ترسیم نشده است.

قاب به طور موقت در پیش نمایش انتخاب یا انتخاب شیء ظاهر می شود.

1

قاب تصویر را نمایش داده و ترسیم می کند.

2 قاب تصویر را نمایش می دهد اما رسم نمی کند.