لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HYPERLINKOPTIONS در اتوکد

HYPERLINKOPTIONS (فرمان)

نمایش مکان نما پیوند ، نکات راهنمای ابزار و میانبر را کنترل می کند. نمایش مکان نما لینک ، لینک ابزار و میانبر را کنترل می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نمایشگر مکان نما ، لینک ابزار و فهرست میانبر؟
بله یا خیر را مشخص کنید

HYPERLINKOPTIONS (Command)

Controls the display of the hyperlink cursor, tooltips, and shortcut menu.

Controls the display of hyperlink cursor, tooltip, and shortcut menu.

The following prompts are displayed.

Display hyperlink cursor, tooltip, and shortcut menu?
Specify Yes or No.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.