لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HYPERLINKBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HYPERLINKBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیری را که برای کلیه لینکهای نسبی در نقاشی استفاده می شود ، مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

اگر هیچ مقدار مشخص نشده باشد ، مسیر ترسیم برای همه لینک های نسبی استفاده می شود.