لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

شفافیت پیش فرض مربوط به دریچه های جدید را پر کرده و پر می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: از جریان استفاده کن

مقادیر معتبر شامل “استفاده از جریان” (یا “.”) ، ByLayer ، ByBlock و مقادیر عدد صحیح از 0 تا 90 است. هرچه این مقدار بالاتر باشد ، دریچه شفاف تر است.

مقادیر غیر از “استفاده از جریان” یا “.” شفافیت فعلی را نادیده بگیرید (CETRANSPARENCY).

تغییر این مقدار بر اشیاء موجود در دریچه تأثیر نمی گذارد.