دستور HPSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله خط الگوی دریچه را برای الگوهای تعریف شده توسط کاربر تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000