لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله خط الگوی دریچه را برای الگوهای تعریف شده توسط کاربر تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000