لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPSEPARATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPSEPARATE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه یک شیء دریچه منفرد یا اشیاء دریچه جداگانه هنگام کار روی چندین مرز بسته ایجاد شود ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

یک آبجکت واحد ایجاد می شود

1

اشیاء دریچه ای جداگانه ایجاد می شوند