دستور HPSEPARATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPSEPARATE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه یک شیء دریچه منفرد یا اشیاء دریچه جداگانه هنگام کار روی چندین مرز بسته ایجاد شود ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

یک آبجکت واحد ایجاد می شود

1

اشیاء دریچه ای جداگانه ایجاد می شوند