لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

عامل مقیاس الگوی دریچه را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000